Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Główny księgowy

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce miejsce pracy: Wieliczka

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Wieliczka
Ogłoszenie o naborze Nr 91341

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą urzędu.

 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych.

 • Budynek może sprawiać problemy dla osób z niepełnosprawnością ruchową - biura inspektoratu znajdują się na I piętrze, brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych
 • przygotowywanie rocznego planu finansowego jednostki
 • przygotowywanie zapotrzebowania jednostki na środki
 • sporządzanie zestawień zleconych przez organ nadrzędny
 • obsługa kadrowa i płacowa jednostki
 • rozliczenie delegacji służbowych oraz zaliczek pracowniczych
 • ewidencja i rozliczanie zaangażowania wydatków budżetowych
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia
 • zapewnienie prawidłowego przechowywania i archiwizacji dokumentacji księgowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie *ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości* lub *ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości* lub
*jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów* lub *posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów rachunkowych.*

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu rachunkowości budżetowej (ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość rozporządzeń MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz w sprawie sprawozdawczości budżetowej), prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów księgowych, płacowych i Płatnika, MS Office
 • odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
 • dobra organizacja pracy własnej
 • zdolność analitycznego myślenia
 • doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr


Pozostałe oferty pracy w firmie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
Etat Referent prawny w firmie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce miejsce pracy: Wieliczka 22-04-2022
Etat Inspektor w firmie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce miejsce pracy: Wieliczka 19-09-2021
Etat Referent prawny w firmie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce miejsce pracy: Wieliczka 02-08-2021
Etat Referent prawny w firmie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce miejsce pracy: Wieliczka 02-08-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 20-01-2022
Wyświetleń: 35