0

kandydatów

Etat Starszy specjalista

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 98724

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie.
Pracownik wykonuje głównie czynności związane z obsługą finansową projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych na etapie pozyskiwania środków, realazacji i rozliczenia projektów na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie, mieszczące się na I piętrze budynku nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • kompleksowo opracowuje dokumenty w zakresie zapewnienia finansowania projektów z funduszy pomocowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie procedury (wnioski o zapewnienie finansowania, wnioski o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa, wnioski do dysponenta środków KGP),
 • weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym dokumentów (m.in. faktur, rachunków) związanych z realizowanymi przez jednostkę projektami z funduszy pomocowych oraz ich analiza pod względem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, umowami, porozumieniami, planem finansowym, a także rozlicza zaliczki na delegacje uczestników projektu,
 • sporządza niezbędne dokumenty finansowe oraz (w oparciu o dostęp do modułu FK SKOP) sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów, jak również wymaganych przez dysponenta wyższego stopnia zestawień, raportów, opracowań dot. projektów z uwzględnieniem przestrzegania terminowości,
 • bierze udział w planowaniu wydatków budżetowych na rok następny (trzy etapy planowania) a także w przygotowaniu wieloletniego planu finansowego,
 • bierze udział w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych, zwłaszcza w zakresie budżetów projektów,
 • analizuje plany wydatków budżetowych (w zakresie projektów) oraz występuje z wnioskami do Biura Finansów KGP w przypadku konieczności jego zmiany, a także uzgadnia z Sekcją Księgowości Wydziału Finansów zaewidencjonowanych planów, wydatków zobowiązań i zaangażowania w zakresie realizowanych projektów,
 • monitoruje wydatkowanie środków z Funduszu Wsparcia Policji oraz rozlicza wydatkowanych środków,
 • ewidencjonuje, monitoruje wniesione zabezpieczenia należytego wykonania umów a także zabezpieczeń roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 • współuczestniczy w opracowywaniu lub zmianie procedur wewnętrznych w zakresie projektów z funduszy pomocowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowym
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność, analityczne myślenie, praca w zespole, kreatywność, asertywność, skrupulatność, rzetelność,
 • umiejętność rozliczania projektów finansowanych ze środków pomocowych,
 • umiejętności z zakresu komunikacji i nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: zarządzania projektami, obsługi finansowej projektów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

APLIKUJ TERAZ


Pozostałe oferty pracy w firmie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Etat Psycholog w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków 15-05-2022
Etat Specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków 14-04-2022
Etat Specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków 30-03-2022
Etat Starszy specjalista w firmie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie miejsce pracy: Kraków 29-03-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 13-05-2022
Wyświetleń: 2